Halkbankası İç Kontrolör Yardımcısı,B ilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı Alım İlanı

İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI  VE İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
Bankamız
İç Kontrol Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere İç Kontrolör
Yardımcısı, BT (Bilgi Teknolojileri) İç Kontrolör Yardımcısı ve diğer
birim, bölge ve şubelerinde istihdam edilmek üzere Uzman Yardımcısı
alınacaktır.


1. Genel Hususlar:

Adaylar İç Kontrolör Yardımcılığı, BT İç Kontrolör Yardımcılığı veya
Uzman Yardımcılığı unvanlarından yalnızca birini seçerek sınava
katılabileceklerdir.

Unvan seçimi yapıldıktan sonra adaylar; İç Kontrolör Yardımcılığı için
Bankamızın ihtiyaç duyduğu bölgelerden 1 tanesini, BT İç Kontrolör
Yardımcıları için yalnızca İstanbul’u, Uzman Yardımcılığı için yine
ihtiyaç duyulan illerden 1 tanesini seçilebileceklerdir.
• Sınav, yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından İç Kontrolör Yardımcılığı
ve Uzman Yardımcılığı için 10 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa,
Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Samsun),
BT İç Kontrolör Yardımcılığı için 4 merkezde (Ankara, İstanbul Anadolu,
İstanbul Avrupa ve İzmir’de) gerçekleştirilecektir,

Adaylar görev almak için seçtikleri bölge veya ilin dışındaki bir
merkezde sınava girmek için Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir,
• Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,

Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adayların
sözleşmelerinde, 3 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da
iş sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde “Bankaca
hesaplanacak kendileri için yapılan eğitim giderlerinin geri
ödeneceğine” dair hüküm bulunacaktır.

Yine mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak olan İç
Kontrolör Yardımcıları sadece seçtikleri bölgede, Uzman Yardımcıları
sadece seçtikleri ilde çalışacak olup, başka bir bölgeye veya ile
tayinleri 5 yıl süreyle mümkün olmayacaktır. Adayların başvuru yaparken
bu hususları dikkate almaları, bölge veya il tercihlerini buna göre
yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu
şartları kabul etmiş sayılacaktır.
2. Sınava Katılma Koşulları ve Adaylarda Aranan Şartlar:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6
aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım- satımlara fesat
karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
hükümlü bulunmamak,
• 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,

İç Kontrolör Yardımcılığı için, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4
yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve
Muhasebe ile bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya
Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme,
Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili
makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun
olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz
etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak veya en az 4 yıl süreyle
eğitim veren üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya
bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
eşitlerinden mezun olup, İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans
derecesi almış olmak,

Bilgi Sistemleri İç Kontrol Yardımcılığı için, üniversitelerin öğrenim
süresi en az 4 yıl olan, Matematik, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri,
Elektronik, Elektrik Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım
Mühendisliği,
Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili
makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun
olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz
etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

Uzman Yardımcılığı için, üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi
en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış
Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü
sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son
sınıf öğrencisi olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı
ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun,
Türkiye’nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam
teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek
(Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),
• Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
• Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.12.2013 tarihine kadar erteletmiş olmak,
• Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından mesleğe uygun bulunmak,
• Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör ve Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış olmak,
Şarttır.
Adayların
başvuru kayıtları (sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup
olmadıkları), yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak
başvuru sistemi üzerinden adaylarca yapılır. Yazılı sınav öncesi Banka
tarafından adayların beyanları doğru kabul edilerek herhangi bir kontrol
yapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava katılan adaya sınav sonrasında
hiçbir gerekçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez.
Gerekli
belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan mülakat öncesi talep edilir
ve kontroller yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları, gerekli ya
da uygun şartları taşımadıkları tespit edilenler, sınavları kazanmış
olsalar dahi mülakata alınmazlar, göreve başlatılmazlar; göreve
başlatılmış olanların ise Banka ile ilişkileri derhal kesilir.
3. Başvuru Süreci
Başvuru sırasından aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
(Sınav
için öncelikle 12 Ağustos 2013 Pazartesi gününden itibaren Bankamız
internet adresinden de (www.halkbank.com.tr) erişilebilen Anadolu
Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye
olmak suretiyle ön bilgiler alınabilir ve ön kayıt yapılabilir.)
I. Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
29
Eylül 2013 Pazar günü yapılacak sınava başvuran adaylardan, sınav
maliyeti olarak 75.- TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan
tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti
karşılığı olarak sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’ne aktarılacaktır).
Sınav ücreti 12 Ağustos 2013 Pazartesi günü saat 10.00’dan 29 Ağustos
2013 Perşembe günü 17.00’a kadar sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Şubelerinden İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Sınavı
belirtilmek suretiyle, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, adres ve cep
telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT
kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine
ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde
ibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya
sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.


II. Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması
Sınav
ücretini yatıran adaylar, başvurularını 12 Ağustos 2013 Pazartesi
gününden itibaren 29 Ağustos Perşembe günü saat 24.00’e kadar Bankamız
internet adresinden de (www.halkbank.com.tr) erişilebilen Anadolu
Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye
olmak suretiyle yapacaklardır.
Bu aşamada görev türü, görev yeri, sınav merkezi, sınava girilecek
yabancı dil gibi bilgilerin seçimi yapılabilecektir.
Başvuru
için “İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Bilgi
ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız doldurularak ve adayın son 6
ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne
eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul
edilmeyecektir.
Sınav
başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen
veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
• Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilemeyecektir.

İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri
taşımadıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen
adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday,
bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla
işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu
olacaktır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya
da sınavdan çıkarılan adaylar ile sınav ücretini yatırdıkları halde
sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış ücreti yatıran adayların
yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
4. Sınav Süreci Sınav Daveti
• Adaylar başvuruda belirttikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav
Giriş Belgesi”ni 23 Eylül 2013 Pazartesi gününden itibaren 29 Eylül 2013
Pazar gününe kadar Anadolu Üniversitesi’nin
http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik
numaralarını ve aday şifrelerini girerek alabileceklerdir.
• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir. Yazılı Sınav

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 29 Eylül 2013 Pazar günü
saat 09.30 ‘da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde
yapılacaktır.
• Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi(nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
• Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
• Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
• Sınav Süresi: 180 dakikadır.
• Sınav 150 sorudan oluşacaktır.
• Sınav Konuları:
Genel Yetenek ve Kültür: 30 Soru (Tüm unvanlar için ortak) (Ağırlığı % 20)
Sayısal
işlemler, problem çözme, görsel hafıza, sayısal akıl yürütme,
grafik-tablo okuma, sözel akıl yürütme, Türkçe okuma-anlama, T.C.
İnkılap Tarihi, vatandaşlık bilgisi, güncel sosyo- ekonomik konular, T.
Halk Bankası A.Ş. ile ilgili konular.
Yabancı Dil: 40 Soru (Ağırlığı %20)
İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden biri,
Alan Bilgisi: 80 Soru (İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için) (Ağırlığı %60)
Ekonomi 20 soru (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi)
Maliye 10 soru (Türk vergi sistemi, maliye politikası, finansman politikası ve yönetimi)
Hukuk
20 soru (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas
Hukuku
, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)
Muhasebe 15 soru (Genel Muhasebe, bilanço analizi, mali analiz, denetim ) Bankacılık ve Finans 15 soru
Alan Bilgisi: 80 Soru (Bilgi Teknolojileri – BT İç Kontrolör Yardımcılığı için) (Ağırlığı %60)
Bilgisayar Donanım Bilgisi (15 soru)
İşletim Sistemleri (10 soru)
Ağ, İnternet ve Güvenlik (15 soru)
Kelime
İşlemciler, Hesap Tabloları, Sunu Programları (15 soru) Veri Tabanları
ve Özel Uygulama Yazılımları (10 soru) Sosyal Ağlar (15 soru) Yazılı
Sınavda Başarı Tespiti

Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak
olup, değerlendirme; İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı
başvuruları ayrı ayrı olmak üzere adayların tercih ettiği il ve
bölgelere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır.

Her il veya bölge için yazılı sınavda en az 60 ve üzeri puan almak
koşulu ile Bankanın ihtiyaç duyduğu kadar aday mülakata çağrılacaktır.
(60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için yeterli koşul olmayıp,
ön koşuldur. 60 ve üzeri puan alanların sayısı Bankanın mülakata
çağırmayı planladığı sayıdan fazla olur ise yazılı sınav başarı
sıralaması dikkate alınır. )
• Yazılı sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

Mülakata çağrılmak üzere kontenjana giren adaylar 10 – 14 Ekim 2013
tarihleri arasında Bankamızın www.halkbank.com.tr internet adresinde
ilan edilerek mülakata davet edilecektir.
Mülakat ve Nihai Değerlendirme

Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların
yanlarında getirmesi gereken belgeler www.halkbank.com.tr adresinde
duyurulacaktır,

Mülakatta katılan adayların yazılı sınav puanları mülakat notları ile
birlikte değerlendirilerek kazanan adaylar belirlenecektir.
5. Sınav ile İlgili Bilgi Edinme
Sınavla
ilgili olarak, Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi ve Türkiye Halk
Bankası AŞ İç Kontrol Daire Başkanlığından aşağıda belirtilen telefonlar
ya da elektronik posta aracılığı ile bilgi alınabileceği gibi başvuru
formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın web sitesinden
ulaşılabilecektir.
İletişim Bilgileri
Web : www.halkbank.com.tr
E-posta : ickontrolsinavi@halkbank.com.tr
Telefon : (0312) 289 38 18 (Hafta içi her gün 09:00-12:30, 13:30-18:00 arasında
Hizmet verilmektedir) Acires : Halkbank Genel Müdürlüğü İç Kontrol Daire Başkanlığı
1) Söğütözü Mahallesi, 2. Cadde, No: 63, Kat: 24, PK 06520 Söğütözü /ANKARA
2) Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, Kat:11, PK 34746 Ataşehir/İSTANBUL
Anadolu
Üniversitesi
Sınav : (0 222) 335 05 80 (Dahili: 2286) (Hafta içi her gün 08:30 –
12:00, 13:30 – 17:30 Merkezi arasında hizmet verilmektedir.)
İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK BÖLGELER
Adana
Bölge, Gaziantep Bölge, Kayseri Bölge, Antalya Bölge, Konya Bölge,
Bursa Bölge, Balıkesir Bölge, Eskişehir Bölge, Diyarbakır Bölge, Erzurum
Bölge, İstanbul (Avrupa), Trakya Bölge (Çorlu Merkez), İstanbul Anadolu
2 (Gebze Merkez), Samsun Bölge, Trabzon Bölge
BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK BÖLGELER
BT İç Kontrolör Yardımcıları yalnızca İstanbul Ataşehir Genel Müdürlük İç Kontrol Biriminde görevlendirilecektir.
UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK İLLER
Adana,
Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun,
Trabzon, Tekirdağ/Çorlu
SINAV MERKEZLERİ
İç
Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı İçin: Adana, Ankara,
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa,
İzmir, Samsun
BT İç Kontrolör Yardımcılığı İçin: Ankara, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir
HALKBANK
Cumhuriyetin
kuruluşunun ardından küçük esnafın sorunlarına çözüm getirilmesi ve
esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahiplerine kredi verilmesi amacıyla,
1933 yılında çıkarılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları
Kanunu ile kuruluşu resmiyet kazanan Bankamız, 1938 yılından bu yana
süre gelen 75 yıllık süreçte, Türkiye Öğretmenler Bankası TAŞ (Töbank),
Sümerbank, Etibank, Emlak Bankasının bazı şubeleri ile Pamukbank’ı
bünyesine katarak bankacılık sektöründe örnek gösterilebilecek şekilde
gelişmiş ve büyümüştür.
Bankamız
sermayesinin yaklaşık %49’luk bölümü halka arz edilmiş olup, hisse
senetleri Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir. Halkbank 2007
yılında gerçekleştirdiği başarılı halka arzla Avrupa’nın önde gelen
yatırım şirketi East Capital tarafından verilen “En İyi Halka Arz”
ödülüne layık görülmüştür. Halkbank, ikincil halka arzı ile BIST
tarihinin en büyük, Avrupa’nın ise 2012 yılı içerisindeki üçüncü büyük
halka arzını, bugüne kadarki en düşük iskonto oranıyla tamamlayarak ayrı
bir başarıya daha imza atmıştır.
Halkbank,
2011 yılında The Banker Dergisi’nin “En Büyük 1000 Banka” sıralamasında
sermayeye oranla karlılık açısından dünyanın en büyük altıncı bankası
olma başarısını göstermiştir.
Halkbank
840 yurt içi şubesi, 5 yurt dışı şubesi, 1 yurt dışı temsilciliği, 2
özel işlem merkezi, 16 nakit operasyon merkezi ve 14.726 personelinin
yanı sıra, 31.12.2012 tarihi itibarı ile 108.282 milyon TL aktif
büyüklüğü, 79.974 milyon TL toplam mevduatı, 65.894 milyon TL toplam
kredileri, 2.595 milyon TL net kârı ve iştirakleri ile Türk bankacılık
sisteminin temel taşıdır.
Halkbank
Türkiye’deki bankacılık faaliyetleri dışında; Halk Sigorta AŞ, Halk
Hayat ve Emeklilik AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Portföy Yönetimi
AŞ, Halk Faktoring AŞ ve Halk Banka AD Skopje/Macedonia olmak üzere 8
bağlı ortaklığı ve bankacılık alanında 6 iştiraki ile finansal
süpermarket olma yolunda hızla ilerlemektedir.
İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI
İç
Kontrol Daire Başkanlığı olarak temel misyonumuz; Bankanın şube, bölge
ve birimleri ile bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu adına kontrol ve
inceleme çalışmalarının yürütülmesinin yanı sıra Banka varlıklarının
korunması, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yasal ve iç
mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve finansal raporlama
ile bilgi sistemlerinin güvenirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde
edilebilirliğini sağlamaktır.
Bankamızda
İç Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlayan personelimiz sınav
başvurusunda seçtikleri bölgelere bağlı şubelerin kontrolünde görev
alırlar ve bu bölgelerde ikamet ederler. Ancak ihtiyaç halinde geçici
olarak diğer bölgelere bağlı şubeler ile Genel Müdürlük Birimlerinde,
Bölge Koordinatörlüklerinde, yurtiçi ve yurtdışı şube ve bağlı
ortaklıklarda kontrol ve inceleme görevi verilebilir.
İç
Kontrolörlerin sabit bir görev yeri olmayıp, şubelerde gezici olarak
sürekli kontrol ve inceleme görevi yürütürler. Görev gereği (yoğun
olarak) ikamet ettiği ilin dışına çıkanlara en iyi ulaşım ve konaklama
imkânları sağlanır, gündelik ödemesi yapılır.
İç
Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlayanlara; bankacılık, kontrol,
inceleme konuları ve bunların uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi
olmalarını sağlamak amacıyla, İç Kontrol Daire Başkanlığınca belirlenen
zaman ve sürelerde teorik ve uygulamalı eğitimler verilir. Bankacılık ve
iç kontrol uygulamalarına yönelik verilen eğitimlere paralel olarak iç
kontrolörlerin refakatinde yetiştirilmelerine devam olunur.
Yetişme
dönemi içerisinde, bankacılıkla ilgili iç ve dış mevzuatta, iç kontrol
çalışma kurallarında, kontrol ve inceleme yöntem ve teknikleri konusunda
yeterli düzeye ulaşan ve olumlu performans gösteren İç Kontrolör
Yardımcılarına, en az 1 yıllık çalışma süresinin sonunda re’sen kontrol
yetkisi verilir ve tek başına kontrol çalışması yapabilirler.
İç
Kontrolör Yardımcılığı bankacılığın her alanında çeşitli kariyer
olanakları sunmakta olup, personelimiz 3 yıllık çalışma süresinin
sonunda İç Kontrolör, 6 yılın sonunda ise Kıdemli İç Kontrolör unvanını
alarak sonrasında Bankanın idari kadrolarında yer alma imkânına sahip
olmaktadırlar.
UZMAN YARDIMCILIĞI
Bankamızda
kariyer grupları arasında yer alan Uzman Yardımcıları; seçtikleri
illerde bulunan Bankamız birim, bölge ve şubelerinde görevlendirilirler.
Uzman Yardımcılıkları sürecinde ve sonrasında verilen uygulamalı ve
teorik eğitimlerle bankacılık alanında uzmanlaşmaları sağlanır.
Ücretler, Sosyal Hak ve Olanaklar
Özel
hukuk hükümlerine tabi olarak çalışan Bankamız personeline, aldıkları
ücretin dışında, yılda 4 brüt ücret tutarında ikramiye ve düzeylerine
göre yabancı dil tazminatı ödenir. Genel Kurul tarafından kabul edilmesi
halinde brüt ücretin üç katını aşmamak üzere temettü dağıtılabilir.
İç
Kontrolörlerin ve uzmanların ücret, ikramiye, yabancı dil tazminatı,
gündelikleri günün ekonomik koşullarına göre belirlenmektedir.
Hâlihazırda iç kontrolörler yurt içi dış gündeliği 115.-TL’dir.
İkametinin
bulunduğu şehrin dışında görevlendirilen İç Kontrolörlere ve Uzmanlara
ödenen dış gündeliğin haricinde, görevli olunan yerde iyi koşullarda
konaklama imkânını sağlayacak şekilde belirlenen limit dâhilinde
konaklama ücreti ödenir. Görev ile ilgili yolculuk giderleri (uçak,
otobüs, özel araç) belirlenen esaslar doğrultusunda Bankaca karşılanır.

Email listemize katılın. Güncellemelerden haberiniz olsun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*